Zaproszenie

KRZYK MODY. PRZEMIANY, ZJAWISKA, KIERUNKI BADAWCZE

TRANSDYSCYPLINARNA OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

13-14 maja 2016 r., Wydział Polonistyki UJ

Serdecznie zapraszamy pracowników naukowych, doktorantów, absolwentów studiów wyższych oraz studentów do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej, pt. Krzyk mody. Przemiany, zjawiska, kierunki badawcze, która odbędzie się w dniach 13-14 maja w Krakowie. Konferencja jest organizowana przez Koło Naukowe Antropologów Literatury i Kultury, działające przy Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Tematem konferencji jest współczesna moda – jej status wobec nowoczesności i ponowoczesności, różnego rodzaju formy i postaci, zmiany lub ich zapowiedzi, czy wreszcie sposoby reprezentacji. Proponujemy dwojakie rozumienie mody – zarówno w kontekście antropologii rzeczy oraz znaczenia mody i przemian stroju w XX i XXI wieku, jak i w perspektywie tożsamościowej i podmiotowej. Moda – w znaczeniu nowego i popularnego kierunku (np. badawczego) – staje się również ciekawym i zastanawiającym zjawiskiem na gruncie humanistyki.

Proponujemy wielokierunkowe i transdyscyplinarne ujęcie tematu mody, które zaangażuje różne perspektywy, np. socjologiczną, antropologiczną, kulturoznawczą, kostiumologiczną, etnologiczną, socjolingwistyczną, polityczno-społeczną, historyczną. Interesują nas ponadto rozważania na temat mody w kontekście dyskursów nowej humanistyki, m. in. zwrotu afektywnego, performatywnego, posthumanistycznego, gender studies, estetyki kampu, fashion studies, a także reprezentacje stroju w literaturze, filmie, teatrze, sztukach wizualnych, kulturze popularnej czy mediach. Proponowana przez nas refleksja koncentruje się przede wszystkim na obecnych zmianach w postrzeganiu mody, zachęcamy jednak do sięgania również po dawne przedstawienia tego tematu.

Proponowane zagadnienia:

 • moda a antropologia rzeczy
 • strój a projekt tożsamości jednostkowej/zbiorowej
 • moda a habitus
 • estetyzacja życia codziennego
 • bycie-na-czasie – moda jako forma życia
 • efemeryczność mody
 • performatywność stroju
 • tatuaż / makijaż
 • moda w kontekście gender studies
 • strój a rytuał
 • moda w sztuce – moda jako sztuka
 • strój a rekwizyt – moda w teatrze
 • pokazy mody – performance, Gesamtkunstwerk, misterium…
 • centra handlowe, sklepy, manekiny; muzeum – wizualizacje i stylizacje
 • szata zdobi człowieka – reklamy modowe
 • moda w humanistyce – moda a zwroty
 • moda a zmiana / symptomy zmiany
 • słownik mody

Zgłoszenia (formularz zgłoszeniowy z abstraktem referatu o objętości ok. 1800 znaków) prosimy nadsyłać do 6 marca 2016 r. na adres uj.knalik@gmail.com. Na ten adres można również kierować wszelkie pytania bądź wątpliwości związane z konferencją.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru referatów spośród zgłoszonych propozycji.

Opłata konferencyjna wynosi 50 zł.

Planujemy wydanie najlepszych referatów w monografii pokonferencyjnej lub w czasopiśmie naukowym.Koło naukowe

Serdecznie zapraszamy!

Koło Naukowe Antropologów Literatury i Kultury

 

Reklamy